Home

Bitcoins

EnglishWorking in a bitcoin mine on Iceland is' absolutely terrible and fascinating'.
(English)

Bitcoins koers en kopen.

Ethereum bitcoin blockchain workshop

Bitcoin protocol

Bitcoins minen

Kanttekeningen bij de bitcoin.

Waarom de bitcoin de valse euro meer bedreigt dan de dollar.

Over Bitcoin

Wanneer we het over Bitcoin hebben, is het handig om een onderscheid te maken tussen twee dingen: het Bitcoin-netwerk met de achterliggende techniek (blockchain) en het betaalmiddel (bitcoins). Verderop leggen we meer uit over de techniek achter Bitcoin, maar we beperken ons eerst tot het betalen met bitcoins: dit zijn de digitale 'munten' die over het netwerk worden verstuurd in transacties en een zekere waarde vertegenwoordigen.

Bitcoins kun je gebruiken om digitaal betalingen te verrichten zonder dat dit hoeft via een bank of ander bedrijf. Je kunt het zien als een soort digitaal contant geld. Officieel wordt het in Nederland echter nog niet erkend als valuta.

Betalen met bitcoin

Een betaling versturen en ontvangen gaat net zo makkelijk als het sturen van een e-mail, alleen stuur je bitcoins niet naar een e-mailadres, maar met behulp van een bitcoinadres - een reeks cijfers en letters - via het Bitcoin-netwerk. Dit is een decentraal, peer-to-peer netwerk vergelijkbaar met Bittorrent. Het netwerk is dus verspreid over de hele wereld; iedereen kan meedoen.

Betalingen worden in het Bitcoin-netwerk opgeslagen in een groot publiek transactielogboek. Hoeveel bitcoins er bij welk bitcoinadres horen staat in dit logboek, het hele netwerk is het dus eens over alle bitcoinbalansen. De 'sleutels' waarmee je je bitcoins kunt uitgeven, staan lokaal opgeslagen in een app op je telefoon of computer. Je beheert dus zelf de toegang tot jouw bitcoins: je bent je eigen bank.

De voordelen

Door het decentrale karakter, de bewezen wiskundige principes (cryptografie) en de grote hoeveelheid rekenkracht in het netwerk biedt Bitcoin een uitermate betrouwbaar betaalmiddel, dat zeer geschikt is voor zowel kleine als grote betalingen. Het is open source, dus iedereen kan het controleren, en niemand kan het stoppen. Andere voordelen zijn:

  • Anonimiteit (Publieke transacties, maar je hebt in principe zelf in de hand of een transactie / adres naar jou te herleiden is.)

  • Relatief lage transactiekosten voor met name internationale transacties

  • Betalingen zijn wereldwijd en vrijwel direct *

  • Betalingen zijn onomkeerbaar

Helaas kent Bitcoin niet alleen maar voordelen, het decentrale karakter komt met een prijs. Bitcoin vraagt bijvoorbeeld veel eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers, besluitvorming is moeilijk, mining kost erg veel energie en de decentrale manier van opslag is, hoewel veilig, niet erg efficient. Voor grote transactievolumes en microbetalingen is Bitcoin dan ook te duur. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan slimme oplossingen om Bitcoin beter schaalbaar te maken.

* Bitcoins komen over het algemeen binnen een seconde aan bij de ontvanger, maar het duurt nog ongeveer een uur totdat je ervan uit kan gaan dat de transactie definitief is. Dit heeft te maken met de blockchain, waar de transactie in opgenomen moet worden. Verderop leggen we dit uit.

Het Bitcoinprotocol

Bron: bitcoin.nl

 

About Bitcoin

Working in a bitcoin mine on Iceland is' absolutely terrible and fascinating'.

Rate and buy bitcoins

Ethereum bitcoin blockchain workshop

Bitcoin protocol

Bitcoins minen

Notes on the bitcoin

Why the bitcoin threatens the counterfeit euro more than the dollar?


When talking about Bitcoin, it's useful to distinguish between two things: the Bitcoin network with the technology behind it (blockchain) and the means of payment (bitcoins). We'll explain more about the technology behind Bitcoin later, but first we'll limit ourselves to paying with bitcoins: these are the digital "coins" sent over the network in transactions and representing a certain value.
Bitcoins can be used to make digital payments without having to go through a bank or other company. You can see it as a kind of digital cash. Officially, however, it is not yet recognized as currency in the Netherlands.
Paying with bitcoin
Sending and receiving a payment is as easy as sending an email, only you don't send bitcoins to an email address, but using a bitcoin address - a series of numbers and letters - through the Bitcoin network. This is a decentralized, peer-to-peer network similar to Bittorrent. So the network is spread all over the world; anyone can join.
Payments are stored in the Bitcoin network in a large public transaction log. How many bitcoins belong to which bitcoin address is listed in this log, so the whole network agrees on all bitcoin balances. The 'keys' you use to issue your bitcoins are stored locally in an app on your phone or computer. So you manage the access to your bitcoins yourself: you are your own bank.

The advantages
With its decentralized nature, proven mathematical principles (cryptography), and large amount of computing power in the network, Bitcoin offers a highly reliable payment method that is very suitable for both small and large payments. It is open source, so anyone can control it, and no one can stop it. Other benefits include
Anonymity (Public transactions, but you basically have control over whether a transaction / address can be traced back to you).
Relatively low transaction costs, especially for international transactions
Payments are worldwide and almost instantaneous *
Payments are irreversible
Unfortunately, Bitcoin doesn't just have advantages, the decentralized character comes with a price. For example, Bitcoin requires a lot of user responsibility, decision making is difficult, mining costs a lot of energy, and the decentralized way of storage, although secure, is not very efficient. For large transaction volumes and micropayments, Bitcoin is too expensive. Fortunately, we are working hard on smart solutions to make Bitcoin more scalable.

* Bitcoins generally arrive at the recipient within a second, but it takes another hour or so before you can assume that the transaction is final. This has to do with the blockchain, which the transaction must be included in. We will explain this further on.

Bitcoinprotocol

Source: bitcoin.nl